Συνδεθείτε μαζί μας

Προληπτικός Έλεγχος Καρκίνου Παχέος Εντέρου

Είναι νόσηµα της µεγάλης ηλικίας, µπορεί όµως να παρουσιασθεί σε οποιαδήποτε ηλικία. Περισσότερο από το 50% των περιπτώσεων έχουν ηλικία άνω των 60 ετών µε συνηθέστερη την ηλικία 60-70 ετών και αποτελεί σοβαρό πρόβληµα της ∆ηµόσιας Υγείας  Θεωρείται η δεύτερη αιτία θανάτου από καρκίνο σε άνδρες και γυναίκες και η τρίτη πιο συχνή κακοήθης νόσος στους άνδρες µετά τον καρκίνο του προστάτη και του πνεύµονα και δεύτερη µετά τον καρκίνο του µαστού στις γυναίκες.

 

 Ο ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

 • Πρέπει να γίνεται σε ασυµπτωµατικά άτοµα ηλικίας 40-70 ετών.
 • Η διάγνωση γίνεται στο αρχικό στάδιο καρκίνου σε 20-25% µε το test της µικροσκοπικής αιµορραγίας από το τοίχωµα του παχέος εντέρου στα κόπρανα (Haemoccult test) και µειώνεται το προχωρηµένο στάδιο καρκίνου 10-48%.
 • Η 5ετής επιβίωση φθάνει µέχρι 94% στο αρχικό στάδιο.
 • Ελαττώνει τη θνησιµότητα κατά 15-33%, όπως έχει αποδειχθεί σε κλινικές µελέτες µε το Haemoccult test.
 • Εάν το Haemoccult test συνδυασθεί και µε κολονοσκόπηση, η θνησιµότης ελαττώνεται κατά 70-80%.
 • Η βελτίωση της επιβίωσης και η µείωση της συχνότητος και της θνησιµότητος της νόσου στηρίζεται στη διάγνωση και εκτοµή των αδενωµατωδών πολυπόδων και του καρκίνου σε αρχικό στάδιο.
 • Σε άτοµα που εµφανίζουν συµπτώµατα η διάγνωση της νόσου στο αρχικό στάδιο γίνεται σε ποσοστό 6-11%, ενώ στο 30% υπάρχουν µεταστάσεις όταν η διάγνωση γίνει σε πιο προχωρηµένο στάδιο (µελέτη Σ.Μπεσµπέας & συν. σε 30.455 ασυµπτωµατικά άτοµα. Η διάγνωση στο αρχικό στάδιο ήτο 25,6%).
 • Το Haemoccult test είναι ασφαλές, αποδεκτό από το γενικό πληθυσµό και η δαπάνη είναι µικρή.
 • Η ελάττωση της συχνότητας και θνησιµότητας που επιτυγχάνεται µε το Haemoccult test,  δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί µε κανένα άλλο τόσο απλό και οικονοµικό µέσον προληπτικού ελέγχου, επί του παρόντος.

 

ΑΦΑΝΗΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΣΤΑ ΚΟΠΡΑΝΑ

Τα κόπρανα φυσιολογικών ατόµων περιέχουν µικρή ποσότητα αίµατος. Η καθηµερινή απώλει αίµατος φυσιολογικά κυµαίνεται από 0,6-1,2 ml όπως έχει αποδειχθεί µε εργαστηριακές µεθόδους µε τη χρήση ισοτόπων.

Το Haemoccult test είναι κατάλληλο για τον προληπτικό έλεγχο ασυµπτωµατικών ατόµων για καλοήθεις και κακοήθεις όγκους του παχέος εντέρου, διότι η ευαισθησία του έχει ρυθµιστεί να είναι άνω της συγκεντρώσεως της αιµοσφαιρίνης των κοπράνων στα φυσιολογικά άτοµα και αντιστοιχεί περίπου σε 3mg αιµοσφαιρίνης ανά γραµµάριο κοπράνων.

 

Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ, Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ  ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ:

 1. Με τη σωστή διατροφή και τη σωµατική άσκηση
 2.  Την αποκάλυψη της αφανούς αιµορραγίας στα κόπρανα (Haemoccult test) πάνω από το φυσιολογικό όριο και το συνδυασµό µε κολονοσκόπηση.
 3. Τον έλεγχο της γονιδιακής αλλαγής.
 4.  Έρευνες που έχουν γίνει, έδειξαν ότι σε άτοµα ηλικίας άνω των 40 ετών, το test της αφανούς αιµορραγίας, είναι θετικό µόνο σε 1 έως 2 άτοµα από τα εκατό περίπου και µόνον αυτά πρέπει να κάνουν κολονοσκόπηση. Έτσι υπάρχει µια µικρή  πιθανότητα το test να είναι θετικό.
 5. Εννέα από τα δέκα θετικά tests µε αφανή αιµορραγία στα κόπρανα δείχνουν την παρουσία µια καλοήθους αρρώστιας και όχι καρκίνου. Μερικές, όµως, απ’αυτές µπορούν να εξελιχθούν σε καρκίνο στο µέλλον, γι’αυτό καλό είναι να διαγνωσθούν  και να θεραπευτούν, προτού πάρουν αυτήν την κακή εξέλιξη.
 6.  Ένα θετικό test στα 10 οφείλεται σε καρκίνο ή πολύποδα του παχέος εντέρου, που η έγκαιρη διάγνωσή του κάνει την ίασή του δυνατή.

 

 Η ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΦΑΝΟΥΣ ΑΙΜΟΡΑΓΙΑΣ

Η ανίχνευση της αφανούς αιµορραγίας άρχισε να εφαρµόζεται µε το ειδικό test (Haemoccult test), η προσφορά του οποίου στην έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του παχέος εντέρου και ορθού έχει αναγνωρισθεί, και χορηγείται σε άτοµα ηλικίας άνω των 40 ετών, προτού εµφανισθούν συµπτώµατα, οπότε και θεραπεύεται όπως κάθε άλλη αρρώστια.

 

HAEMOCCULT TEST ΘΕΤΙΚΟ

Η κολονοσκόπηση έδειξε αδενωµατώδη µισχωτό πολύποδα σιγµοειδούς µε µικρή εξαλλαγή σε µέρος της επιφάνειάς του. Έγινε ενδοσκοπική εκτοµή µε αποτέλεσµα την πλήρη ίαση.

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΣΥΝΗΘΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΗΛΙΚΙΑ 40-70 ΕΤΩΝ
 • Χορηγείται το Haemoccult test µια φορά το χρόνο. Εάν το HT είναι θετικό (+) γίνεται κολονοσκόπηση. Εάν η κολονοσκόπηση είναι ατελής, τότε γίνεται ακτινογραφία παχέος εντέρου δια βαριούχου υποκλυσµού διπλής αντιθέσεως.
 • Σιγµοειδοσκόπηση µε το εύκαµπτο σιγµοειδοσκόπιο κάθε 5 χρόνια.
 • Κολονοσκόπηση κάθε 10 χρόνια.

 

∆ΑΠΑΝΗ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΣ  ΤΟΥ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Για την ανίχνευση αιµοσφαιρίνης στα κόπρανα ασυµπτωµατικών ατόµων, ηλικίας 50-70 ετών, ανά διετία, στη Γαλλία το 2005, είχε υπολογισθεί η µέση δαπάνη ανά ελεγχθέντα σε 29,3 ευρώ.

Η µέση δαπάνη θεραπείας ανά ασθενή µε καρκίνο παχέος εντέρου (2004) σταδίου

I-IV για τον πρώτο χρόνο εκυµαίνετο από 17.596 – 35.059 ευρώ.

Στην Ελβετία η δαπάνη υπελογίσθη σε 19.638-39.298 ελβετικά φράγκα.

Στην Αγγλία (1997-1998) σε ορίζοντα ζωής ασθενών που διεγνώσθησαν µετά από πληθυσµιακό έλεγχο η δαπάνη ήτο για τα στάδια Ι – 8.299, ΙΙ – 12.441, ΙΙΙ – 19.076, IV – 11.945.

Στην Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία η µέση δαπάνη για την ανίχνευση αιµοσφαιρίνης στα κόπρανα κατ’άτοµο είναι:

 • Στην κατ’έτος χορήγηση Haemoccult test 4,92 ευρώ
 • Στην ανά διετία χορήγηση Haemoccult test: 6,81 ευρώ.

Εκ των ανωτέρω φαίνεται πόσο µεγάλη είναι η σηµασία του προληπτικού ελέγχου για τη διάγνωση προκαρκινωµατωδών πολυπόδων και του αρχικού σταδίου καρκίνου παχέος εντέρου και εξαιρετικά µικρή η δαπάνη γι’αυτόν τον προληπτικό έλεγχο. Επίσης, εάν λάβει κανείς υπόψη τη µεγάλη δαπάνη νοσηλείας και θεραπείας των καρκινοπαθών, ιδιαίτερα του προχωρηµένου σταδίου και το αναγνωρισµένο όφελος της Πολιτείας κατ’άτοµο, 50.000 ευρώ για κάθε χρόνο κερδισµένης ζωής, τότε οι Λειτουργοί Υγείας, η Κοινωνία των Πολιτών και η Πολιτεία πρέπει να στηρίξουν τον προληπτικό έλεγχο των ασυµπτωµατικών ατόµων µε το test της ανίχνευσης της αιµοσφαιρίνης στα κόπρανα που προς το παρόν κανένα άλλο µέσο τόσο απλό, εύκολο, αποδεκτό και φθηνό δεν θωρακίζει τόσο αποτελεσµατικά την υγεία των πολιτών.