Συνδεθείτε μαζί μας

Πανελλήνιος Αντικαρκινικός Έρανος

Ο Πανελλήνιος Αντικαρκινικός Έρανος φυσικό και αναγκαίο ήταν να ακολουθήσει το βηματισμό της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας. Έγινε η μεταφορά των γραφείων, αρχικά στα γραφεία της Αντικαρκινικής Εταιρείας σε μεγάλο διαμέρισμα επί της οδού Αν.Τσόχα 18-20. Έχω αναλάβει  προσωπικά τη λειτουργία του σε όλες τις λεπτομέρειες και με τη σημαντική συμβολή της Εκτελεστικής Επιτροπής του Πανελληνίου Αντικαρκινικού Εράνου, γίνεται περιστολή των εξόδων διαχείρισης, ενοικίου, προσωπικού, υλικών και μεγαλύτερη συμμετοχή της Κοινωνίας των Πολιτών, ώστε οι χορηγίες να αντιμετωπίζουν την απαιτούμενη δαπάνη για επιτυχή φροντίδα όσων πάσχουν από καρκίνο και ανάπτυξη του Αντικαρκινικού Αγώνα.

 

Η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία διοργανώνει τον Πανελλήνιο Αντικαρκινικό Έρανο µε τους εθελοντές της και τα χρήµατα διατίθενται για τη συνέχιση του Αντικαρκινικού Αγώνα. Η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία είναι Κοινωφελές Σωµατείο, Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου, µη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχει υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και έχει εγγραφεί στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων, που προβλέπεται στο άρθρο 12 του Ν.2646/98.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ

Η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία διενεργεί τον Πανελλήνιο Αντικαρκινικό Έρανο κάθε χρόνο από το 1960, κατ’εντολήν του Υπουργείου Υγείας. Τώρα, η υπευθυνότης της εγκρίσεως της αδείας για τη διενέργεια του Πανελληνίου Αντικαρκινικού Εράνου έχει δοθεί στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (∆ιεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης). Το συλλεγόµενο ποσό του Πανελληνίου Αντικαρκινικού Εράνου κατατίθεται σε προθεσµιακό λογαριασµό της Εθνικής Τραπέζης για την ενίσχυση αποκλειστικά του Αντικαρκινικού Αγώνα και παραµένει ανενεργός, χωρίς να ενισχύονται οι πολύπλευρες δραστηριότητες της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας.

Το µόνιµο αίτηµα της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας είναι να λαµβάνει τουλάχιστον το 50% του συλλεγοµένου ποσού του Πανελληνίου Αντικαρκινικού Εράνου, µετά την αφαίρεση των εξόδων, αφού όλες οι δραστηριότητες της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας ενισχύουν την Κοινωνική Αλληλεγγύη για τους καρκινοπαθείς.

Είναι αληθινή και ουσιαστική Εθνική Προσφορά το έργο της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας.

Όλα τα Παραρτήµατα της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας και το Εθελοντικό Σώµα της, επωµίζονται την διενέργεια του Πανελληνίου Αντικαρκινικού Εράνου στην περιοχή τους, µε κύριο σκοπό τη συλλογή όσο γίνεται περισσότερων χρηµάτων από τα  οποία θα έχουµε σεβαστό µερίδιο.

Κεντρικό µήνυµα σε όλους µας: «ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΕΓΩ, ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ». Τα χρήµατα που συλλέγουµε από χορηγίες αποκλειστικά στην Ελληνική ΑντικαρκινικήΕταιρεία τα αποδίδουµε µέχρι κα του τελευταίου ευρώ προς το κοινωνικό σύνολο για το ευ ζην των ανθρώπων και την ευηµερία και πρόοδο της χώρας µας.

Απαιτείται ενηµέρωση των Ελλήνων µε λεπτοµέρεια για το ποσό των χρηµάτων που συλλέγονται και µετά την αφαίρεση των εξόδων, απαραίτητη είναι η κοινοποίηση της διάθεσης του εναποµένοντος ποσού.

Ποιά είναι η ανταπόδοση του οβολού των Ελλήνων στο έργο έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου και να δηµοσιοποιείται συγκεκριµένος πίνακας χορηγιών από τα έσοδα του Πανελληνίου Αντικαρκινικού Εράνου για την ενίσχυση του είδους του Αντικαρκινικού Αγώνα. Οπωσδήποτε πρέπει να επανέλθει η αξιοπιστία του Έλληνα προς τους σκοπούς του Πανελληνίου Αντικαρκινικού Εράνου και να µη συσσωρεύονται µεγάλα ποσά αδιάθετα παρελθόντων ετών στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, στην οποία είναι κατατεθειµένα σε ειδικό λογαριασµό.

Οι Έλληνες είναι φιλότιµοι, συναισθηµατικοί, συµπονούν τον καρκινοπαθή συµπατριώτη τους και δίνουν από το υστέρηµά τους, αρκεί να ξέρουν που διατίθενται και για ποιο σκοπό τα χρήµατα που δίνουν. Η Έγκαιρη ∆ιάγνωση του Καρκίνου και η φροντίδα των καρκινοπαθών, τον ενδιαφέρει άµεσα.

Όλα τα ΜΜΕ πρέπει να αρθούν πάνω από την υλική ανταµοιβή και να ευαισθητοποιήσουν όλους τους Έλληνες πολίτες, µικρούς και µεγάλους, σχετικά µε τον Πανελλήνιο Αντικαρκινικό Έρανο, πολύ πριν και κατά τη διάρκεια του Εράνου, πολλές φορές την ηµέρα, σε χρονικές περιόδους µεγάλης ακροαµατικότητας. Είναι κοινωνική Ανάγκη και Εθνικό Έργο.

Το σύνθηµά µας είναι: «Στο έργο και Εγώ – Όλοι µαζί για τη ζωή. Η ζωή νικά τον καρκίνο!».∆ώστε τώρα, η βοήθειά σας πιάνει τόπο.

Με ένα ευρώ ο κάθε Έλληνας δίνει τη δύναµη να νικηθεί ο καρκίνος.

Ο στόχος για κάθε χρονιά είναι το µεγάλο ποσό που θα στηρίξει τη λειτουργία των Κέντρων Έγκαιρης ∆ιάγνωσης του Καρκίνου, Κέντρων Φροντίδας Αποθεραπείας καρκινοπαθών, Κέντρων Ανακούφισης, Στοργής και Αγάπης σ’όσους δεν µπορούν να θεραπευτούν.

Πρέπει να ορισθεί µια σταθερή χρονική περίοδος για κάθε χρόνο διεξαγωγής του Πανελληνίου Αντικαρκινικού Εράνου, π.χ. τον µήνα Μάρτιο, που θεωρούµε ότι χρονικά είναι η καταλληλότερη. Η έγκριση διενέργειας του Εράνου να ισχύει για κάθε χρόνο για τα επόµενα χρόνια. Έτσι θα υπάρχει καλύτερη οργάνωση και προετοιµασία διεξαγωγής του Εράνου και δεν θα επαναλαµβάνεται η χρονοβόρος γραφειοκρατική διαδικασία της εγκρίσεως αδείας του εράνου ή αναβολή της ορισθείσης ηµεροµηνίας ενάρξεώς του, που µειώνει την επιτυχία του.

Ο Πανελλήνιος Αντικαρκινικός Έρανος το 2011 είχε µείωση του συλλεχθέντος ποσού, που έφθασε το µισό σε σύγκριση µε προηγούµενες χρονιές, λόγω της οικονοµικής δυσχέρειας που αντιµετωπίζουν οι περισσότεροι Έλληνες (297.066,77 ευρώ). Ευχή και προσδοκία όλων µας είναι να ανακάµψει η Εθνική µας οικονοµία για το καλό της Πατρίδας µας.

Η ευαισθητοποίηση των Ελλήνων στη προσπάθειά µας να προστατεύσουµε την Υγεία τους και την Ποιότητα Ζωής τους, απέδωσε το ίδιο περίπου ποσόν κατά τον Πανελλήνιο Αντικαρκινικό Έρανο του έτους 2012.