Συνδεθείτε μαζί μας

Καλλιόπη Κόντου-Φίλη

Η Κ. Κόντου-Φίλη είναι Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών και Πανεπιστημίου Michigan, Διευθύντρια Αλλεργιολογικού Τμήματος Λαϊκού Νοσοκομείου Αθηνών

Οι  αλλεργικές παθήσεις εΙναι συχνό φαινόμενο, ιδιαΙτερα στις δυτικού τύπου κοινωνΙες, στις οποΙες έχει παρατηρηθεΙ σημαντική αύξηση στα τελευταΙα 20-30 χρόνια. Πρόκειται για τις πιο συχνές χρόνιες διαταραχές, αφού...